Liza Rosenberg

RING PÅ TELEFON 60 15 13 12 OG HØR, OM JEG KAN HJÆLPE

lizarosenberg-advokatlr

Jeg er omfattet af Advokatsamfundets tilsyns- og disciplinærsystem og af reglerne om god advokatskik jf. retsplejelovens § 126.
Herudover gælder de advokatetiske regler.
De regler, der særligt gælder for udøvelse af advokaterhvervet, kan findes på Advokatsamfundets hjemmeside: https://www.advokatsamfundet.dk/.

God kommunikation

Jeg har fokus på god kommunikation mellem alle parter i en sag og arbejder på at tilvejebringe langtidsholdbare løsninger.

Kommunikationen foregår altid på et sprog, vi begge forstår. Du medinddrages hele tiden i sagen og holdes orienteret om samtlige skridt der tages.

Opgaverne udføres med rettidig omhu og til fornuftige priser.
Det koster ingenting at spørge.

Forsikring

Ansvarsforsikret i henhold til gældende regler for advokater.

Der er tegnet ansvarsforsikring for kr. 2.500.000,00 pr. skade uden en max-dækning i samlet sum pr. år.
Dækningen er ikke begrænset. Derudover er der stillet garanti for 5 mio. kr.

HDI Gerling Forsikring

Indiakaj 6, 1. sal, 2100 København Ø.

Klage over advokater

Man kan klage over adfærd eller salær hos Advokatnævnet

www.advokatsamfundet.dk/Advokatnaevnet / www.advokatnaevnet.dk

Advokatnævnets sekretariat
Kronprinsessegade 28
1306 København K
Telefon: 33 96 97 98
E-mail: klagesagsafdelingen@advokatsamfundet.dk     

Pligtige Oplysninger

Liza Rosenberg har klientbankkonti i Nordea Bank.

I tilfælde af en banks konkurs får indskyderne dækning i henhold til lov om garantiordning for indskydere og investorer. Garantiformuen dækker en berettiget indskyders midler op til et beløb svarende til 100.000 euro (ca. 750.000 kr.). Dækningsmaksimummet gælder det samlede indskud i banken, selvom pengene står på forskellige konti, herunder på både klientbankkonti og egne konti.

Der gælder særlige regler for indskud vedr. fast ejendom, hvis den faste ejendom har været anvendt til eller er bestemt til hovedsageligt ikke-erhvervsmæssige formål. Her dækkes beløb op til 10 mio. euro, indtil 12 måneder efter beløbet blev indsat, og uanset om indskuddet står på en særskilt konto. Nærmere oplysninger om garantiordningen findes på Garantiformuens hjemmeside www.gii.dk

Jeg er beskikket af Justitsministeriet i Danmark og er en del af Advokatsamfundet.

Arbejdsområde, geografisk

Mit advokatfirma dækker det meste af Sjælland, men mit fokus er på det sydlige Sjælland og områderne omkring Næstved, Køge og Vordingborg.
Mit advokatkontor er beliggende i Rønnede.